Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 372806 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

Zondag 5 februari – Eucharistieviering – Vijfde zondag door het jaar

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis voor Paus Benedictus XVI
H. Mis voor Gaston Vrancken en Marie-Louise Elsen
Ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinningen

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis voor Paus Benedictus XVI
Heilige Mis voor Leona De Clerck
Heilige Mis voor Maria Cumps

Holsbeek – 15 uur
Gebedsviering met kinderzegen

Maandag 6 februari - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Amandus, bisschop
Heilige Mis voor Julia en Sonja Bosmans, Jozef Gijbels en Maria Valkenborgs, Staf en Livinus Gijbels.

Dinsdag 7 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Paulus Miki en gezellen, martelaren
Jaargetijde voor Julia Doraene

Woensdag 8 februari – Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Hieronymus Emiliani,
Heilige Mis uit Stichting

Donderdag 9 februari - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode - 19 uur
Heilige Mis uit Stichting

Vrijdag 10 februari – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Gedachtenis van de heilige Scholastica, maagd
Heilige Mis voor Henri Feihle en Odette Dupont en overleden dochters

Zaterdag 11 februari – Eucharistieviering – Zesde zondag door het jaar

Holsbeek – 11.30 uur
Heilig Doopsel van Vik Coessens

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis voor Agnes Jans (zielenschaal)

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Achilles Smout (4/7)
Heilige Mis voor Jean Goemans (6/9)

Zondag 12 februari – Eucharistieviering – Zesde zondag door het jaar

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis voor Jeanne De Keyser

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis voor overledenen

Holsbeek - 14 uur
Heilig Doopsel van Louise Saenen

Maandag 13 februari - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Gedachtenis van de HH. Harlindis en Relindis, maagden
Heilige Mis uit Stichting

Dinsdag 14 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Feest van de HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Desmecht-Vander Roost

Woensdag 15 februari – Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Heilige Mis uit Stichting

Donderdag 16 februari - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode - 19 uur
Heilige Mis uit Stichting

Vrijdag 17 februari – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Gedachtenis van de zeven HH. Stichters van de servieten
Heilige Mis voor Julien Temmerman, ouders en schoonouders en Alfons Diependaele, Roger Diependaele en Antje de Graaf en overleden familieleden

CENTRAAL KERKBESTUUR
Op woensdag 8 februari vergadert het Centraal Kerkbestuur van de gemeente Holsbeek om 20.00 uur op de pastorij aan de Rotselaarsebaan.

OMHALINGEN GEZONDHEIDSZORG
Dit weekend zijn de omhalingen voor de gezondheidspastoraal en de vrijwilligers die daarin werken. Uw gift helpt hen om zieken en hun families in ziekenhuizen en
rusthuizen geestelijke en materiële bijstand te verlenen, of om hen luisterend nabij te zijn. Dankzij uw steun kunnen zij deze evangelische taak waarmaken.

VALENTIJNSVIERINGEN
Valentinus van Rome is een heilige uit de derde eeuw die gevierd wordt op 14 februari, zijn vermoedelijke sterfdag. Hij wordt in grote delen van de wereld gevierd als de patroonheilige van de geliefden.
N.a.v. deze feestdag wordt in de vieringen van 11 en 12 februari de mogelijkheid geboden om de huwelijksgeloften te vernieuwen.
De huwelijksgeloften hernieuwen is een trend die steeds populairder wordt in ons land. De bedoeling ervan is dat het koppel opnieuw uitspreekt waarom ze voor elkaar kozen. Na enkele jaren huwelijk heb je samen al heel wat watertjes doorzwommen. Jullie hebben samen lief en leed gedeeld en kent elkaar dus beter dan ooit. Met deze hernieuwing van de trouwbeloften gaan jullie een nieuw engagement aan. Dit vernieuwde jawoord bevestigt dat jullie volop voor elkaar kiezen. Het is een nieuwe impuls om je ook de volgende jaren volop te geven in je relatie

Heer, U hebt van het huwelijk een heilig geheim gemaakt. Een teken van Christus’ liefde voor de kerk. Vanuit een diep geloof in U en elkaar beloven wij, gehuwden, mekaar opnieuw lief te hebben. Laat hun liefde getuigen van uw goddelijke liefde voor de wereld. Heer maak deze gehuwden, die hun trouwbeloften hernieuwen, dieper en hun geloof krachtiger.
(MAC)

VORMSELVOORBEREIDINGEN
Tijdens de maand februari brengen onze kandidaat-vormelingen in kleine groepen een bezoek aan de studio’s van Radio Maria. Verslagen daarvan krijgen we zo goed als zeker te lezen in een volgend parochieblad.

OPROEP VOOR LEDEN VOOR EEN UITVAARTKOOR
Iemand een waardig afscheid geven is het laatste wat je voor die persoon nog kunt doen. En daarom is het belangrijk dat dit met de nodige zorg en respect gebeurt. Hoewel pastoor Penne een goede zangstem heeft, voelt hij toch nood aan ondersteuning. Daarom stelt hij voor een “uitvaartkoor’ op te richten, liefst met zangers uit alle parochies van onze federatie (of daarbuiten), die ook de verplaatsing naar alle kerken van onze federatie willen doen, als er een uitvaart is. Het repertoire van een begrafenis staat min of meer vast; de Gregoriaanse Requiemmis en een selectie uit Zingt Jubilaté.

Wie wilt deelnemen aan dit uitvaartkoor neemt best contact op met de pastoor (0468 323 817 – e-mail: pastoorpenne@cs.com) of met Carine Vandeput (0474 825 803 – e-mail: parochiesintmaurus@gmail.com).

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochies Sint-Maurus Holsbeek, Sint-Catharina Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieter Sint-Pieters-Rode en Sint-Lambertus Nieuwrode tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraden (KR-I).

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er telkens twee vacatures zijn binnen de kerkraden van alle kerkfabrieken van de Parochiefederatie Holsbeek:

• parochie Sint-Maurus Holsbeek
• parochie Sint-Catharina Kortrijk-Dutsel
• parochie Sint-Pieter Sint-Pieters-Rode
• parochie Sint-Lambertus Nieuwrode.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:
1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregister ingeschreven zijn van de gemeente Holsbeek.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 8 februari 2023 ingediend zijn bij: Kerkfabriek – naar keuze: Sint-Maurus Holsbeek, Sint-Catharina Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieter Sint-Pieters-Rode en Sint-Lambertus Nieuwrode - t.a.v. Eerwaarde Pastoor Penne Andy, Rotselaarsebaan 10 - 3220 Holsbeek. De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.
Na 8 februari 2023 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de betreffende parochies.

Opgemaakt op 7 januari 2023 te Holsbeek
EH Pastoor Penne Andy, door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochies Sint-Maurus Holsbeek, Sint-Catharina Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieter Sint-Pieters-Rode en Sint-Lambertus Nieuwrode (gemeente Holsbeek).

STERZINGEN
Op zaterdag 7 januari 2023 gingen onze vormelingen Sterzingen. In groepjes trokken ze zingend van huis tot huis door verschillende straten van onze parochies.
In Nieuwrode zamelden ze 233,53 euro in, in Sint-Pieters-Rode 316,20 euro en in Holsbeek Sint-Maurus 423,48 euro; ze kregen ook heel wat snoep.
Sterzingen is een wereldwijde versie van het Driekoningen zingen, maar dan ten voordele van kinderen wereldwijd. De opbrengst van hun zangtocht gaat immers naar Missio, om kinderprojecten wereldwijd te steunen. In 2015 erkende UNESCO (de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) Sterzingen als immaterieel cultureel erfgoed. Een mooie erkenning voor de duizenden Sterzangers wereldwijd.

HOLSBEEK 2022 IN KERKELIJKE CIJFERS
Ieder jaar, bij de overgang van oud- naar nieuwjaar, worden ook de kerkelijke cijfers van de Federatie Holsbeek bekend gemaakt.

In de vier parochies van de Federatie Holsbeek werden er in 2022 62 kinderen gedoopt. 29 kinderen ontvingen de Eerste Communie, 49 jongeren ontvingen het Heilig Vormsel, er waren 8 kerkelijke huwelijken en 36 overledenen kregen een kerkelijk afscheid. Iedere week zijn er minstens negen Eucharistievieringen.

In de Sint-Maurusparochie van Holsbeek werden er 21 kinderen gedoopt. Acht kinderen deden de Eerste Communie. Twintig jongeren ontvingen er het Heilig Vormsel. Er waren twee kerkelijke huwelijken. Dertien overledenen kregen een kerkelijke uitvaart. Elke zaterdag, dinsdag en vrijdag is er een Eucharistieviering in de Sint-Mauruskerk.

In de Sint-Catharinaparochie van Kortrijk-Dutsel waren er achttien doopsels en acht overledenen kregen een kerkelijk afscheid. Er waren drie kerkelijke huwelijken. Acht kinderen uit Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode ontvingen in deze kerk de Eerste Communie. Elke woensdag (behalve tussen Allerheiligen en Pasen) en elke zondag is er een Eucharistieviering in de Sint-Catharinakerk.

In de Sint-Pietersparochie van Sint-Pieters-Rode werden er vijf doopsels in het doopboek ingeschreven, de parochie zorgde voor een gelovig afscheid voor zeven overledenen. Veertien jongeren uit Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel ontvingen in deze kerk samen het Vormsel. Er was één kerkelijk huwelijk. Elke maandag en zaterdag is er een Eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk, tussen Allerheiligen en Pasen ook op woensdag en donderdag.

In de Sint-Lambertusparochie van Nieuwrode ontvingen 18 kinderen het Heilig Doopsel, 13 kinderen ontvingen de Eerste Communie, 15 jongeren werden gevormd en 8 overledenen kregen een kerkelijk afscheid. Er waren twee kerkelijke huwelijken. Elke donderdag (behalve tussen Allerheiligen en Pasen) en zondag is er een Eucharistieviering in de Sint-Lambertuskerk.

WERKEN AAN ONZE KERKEN (deel 3)
De twee vorige weken kon u hier twee bijdragen lezen over de werken die er momenteel aan de kerken van Nieuwrode en Holsbeek Sint-Maurus bezig zijn.

U zult zich herinneren dat er een jaar geleden rond deze tijd ook gewerkt werd aan de kerk van Sint-Pieters-Rode; Daar werd immers – ter voorbereiding van de restauratie van het orgel – een volledig nieuwe verwarmingsinstallatie met vloerverwarming geplaatst. Er kwam ook een nieuwe vloer, de kerk werd opnieuw geschilderd en de toegangswegen werden helemaal vernieuwd.

Met het oog op de verbetering van de isolatie werd ook de plaatsing van voorzetramen aan de buitenkant van de oorspronkelijke glasramen voorzien. Door problemen met de tijdige levering van de nodige materialen, is dit werk pas recent kunnen uitgevoerd worden; er moet alleen hier en daar nog wat afgewerkt worden, iets dat de komende dagen zal gebeuren.

Om al deze werken aan de kerken van Nieuwrode, Holsbeek Sint-Maurus en Sint-Pieters-Rode mogelijk te maken doet het Holsbeekse gemeentebestuur een belangrijke financiële en organisatorische inspanning, iets waar de betrokken kerkbesturen zeer dankbaar zijn.
(PG)

WERKEN AAN ONZE KERKEN
Wie al eens langs onze kerken passeert, kan er niet naast kijken: zowel de kerk van Holsbeek Sint-Maurus als de Sint Lambertuskerk van Nieuwrode staan in de stellingen. Ook in Sint-Pieters-Rode wordt er nog steeds aan de kerk gewerkt.

In dit nummer een bijdrage van de kerkraad van Nieuwrode i.v.m. de werken aldaar; volgende week komt de Sint-Mauruskerk aan de beurt en de week daarop krijgt u een stand van zaken van de werken in de Sint-Pieterskerk.

Na enkele maanden voorbereidend werk, zijn de renovatiewerken aan de Sint-Lambertuskerk in Nieuwrode in de week van 17 oktober gestart met het plaatsen van een stelling rond de toren en het beveiligen van de werf.

In een eerste fase wordt aan de toren gewerkt. De oude leien worden verwijderd, het schrijnwerk van de toren en rond de uurwerken wordt hersteld en daarna worden er nieuwe leien geplaatst. Ook aan de gevels van de toren zullen de nodige herstellingswerken uitgevoerd worden, zowel aan de buitenzijde als binnen in de toren, waar afbrokkelend metselwerk dient vervangen te worden.

De tweede fase van de werken – aan de kerk zelf - zal ergens in de loop van de maand januari 2023 starten. We houden u daarvan op de hoogte

Tijdens de werken zal de kerk toegankelijk blijven voor missen en diensten. Hiervoor worden de nodige afspraken gemaakt met de aannemer. Wij begrijpen dat dergelijke werken ook wat hinder met zich meebrengen. Wij trachten, samen met de aannemer, deze hinder zoveel mogelijk te beperken, en vragen hiervoor dan ook enig begrip.
(Kerkraad Sint Lambertus Nieuwrode)

WERKEN AAN ONZE KERKEN (deel 2)
Vorige week kon u hier een bijdrage van de Kerkraad Sint-Lambertus lezen over wat er momenteel aan de kerk van Nieuwrode aan het gebeuren is. Ook de kerk van Holsbeek Sint-Maurus staat momenteel in de steigers. Daarover deze bijdrage.

Het dak van de Sint-Mauruskerk dateert van na WO II. Tijdens de oorlog werd de rechtervleugel van de kerk en een groot gedeelte van het dak vernield en vervolgens weer opgebouwd. De dakbedekking is ondertussen aan vervanging toe. Leien verschilferen en geraken los, met waterinsijpeling tot gevolg. Bij hevige neerslag regende het gewoon binnen in de kerk.

De Sint-Mauruskerk is een beschermd monument. Werken dienen voorafgaand goedgekeurd te worden door Onroerend Erfgoed Vlaanderen en dat neemt tijd in beslag. De werken worden dan ook gedeeltelijk gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De Kerkfabriek is bouwheer en kan daarbij rekenen op steun van de gemeente.

In de eerste fase wordt de dakbedekking van de torenspits vervangen. De stellingen zijn reeds geplaatst. Afhankelijk van het weer zal dit gedeelte van de opdracht rond eind januari 2023 afgerond zijn. Tijdens deze periode kan er enige hinder zijn rond de inkom van de kerk, maar de toegang zal steeds gevrijwaard blijven. Vervolgens worden de stellingen verplaatst naar de hoofd- en de zijbeuken en het koor. Ook daar worden de oude leien vervangen door nieuwe. Tegelijkertijd worden de dakgoten van de kerk vernieuwd.

De planning voorziet dat de restauratie 100 werkdagen in beslag zal nemen. Dit betekent dat de kerk tot na de zomervakantie volgend jaar in de steigers zal staan.
(Kerkraad Sint-Maurus)

VERNIEUWING ABONNEMENT KERK en LEVEN
Vergeet niet nog deze week uw abonnement op het parochieblad te vernieuwen! Dat kan door de gegevens van de brief die u recent in de brievenbus kreeg te gebruiken. Mocht u die uitnodiging niet meer vinden, dan kunt u ook betalen door overschrijving van 46,00 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135 van Stichting Vicariaat VLBM. Vergeet niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Contant betalen kan ook bij: Leon Thuys (Gobbelsrode 120), Rudy Janssens (Wingeweg 38), Adri Vissers (Kraaikant 41) of Paul Greveraars (Langestraat 49).
Wacht hiermee niet langer, anders mist u mogelijk de eerste nummers van 2023!

WEEKAVONDVIERINGEN
We herhalen nog even dat de avondmissen van maandag, woensdag en donderdag om 19.00 uur tot aan de Goede Week 2023 samengebracht worden in de kerk van Sint-Pieters-Rode. Zo hoeft er geen verwarming aangedaan te worden in Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode en kunnen we toch elke dag een Eucharistieviering blijven aanbieden.

De Missen op dinsdag en vrijdag om 9.00 uur blijven in de kerk van Holsbeek Sint-Maurus vanwege de uitzending van die Missen op Radio Maria; we beperken daar ook wel de temperatuur. Op deze manier proberen we bij te dragen tot een beperking van de energiekosten.
(Pastoor A. Penne)

COMMUNIE AAN HUIS
Zieken, bejaarden en mensen die niet in de mogelijkheid zijn om naar de kerk te komen, kunnen thuis de Heilige Communie ontvangen. U kunt hiervoor bellen naar Pastoor Penne (0468 32 38 17) of naar pastoraal werkster Godelieve Nys (0478 38 57 54).

MISINTENTIES
U kan nog steeds een misintentie aanvragen voor een overleden familielid, vriend of kennis. Zolang het aantal aanwezigen in een eucharistieviering beperkt is tot 15, nemen we in principe maar één intentie per viering aan en raden we de families aan tijdig te reserveren. Een misintentie kost 15,00 €; u kunt zich daarvoor wenden tot de contactpersonen van uw parochie

AANDACHT!
Door herstructureringen bij bpost kan Kerk & Leven voortaan zowel op dinsdag, woensdag als donderdag in uw brievenbus vallen. En dat kan van week tot week verschillen.
Als u op donderdag uw parochieblad nog niet ontvangen hebt, dan kan u dat melden, ofwel via een online formulier op www.kerkenleven.be/nietontvangen, ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Vermeld steeds uw naam en adres, alsook uw abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).
Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.
U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen op het nummer 03 210 08 30. Of naar de lokale contactpersoon van uw parochie natuurlijk (zie in de linker kolom op blz. 2).
Hou er rekening mee dat de post soms rare bokkensprongen maakt! Zo was het parochieblad van de Federatie Holsbeek vorige week een dag eerder bij de ouders van pastoor Penne in Oost-Vlaanderen, dan dat het hier in onze parochies verdeeld werd! Begrijpe wie kan!

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

HET ANGELUS
Toen het rond Pasen duidelijk werd dat er enige tijd geen vieringen in onze kerken konden gehouden worden, werd binnen de federatie afgesproken de klokken in onze kerktorens wat meer te laten luiden, o.a. om 20.00 uur, samen met de dankbetuigingen die her en der gehouden werden voor het zorgpersoneel. Op sommige plaatsen werd daarvoor het Angelus ingeschakeld.
Ondertussen werd binnen de federatieploeg afgesproken vanaf 1 augustus in alle kerken het Angelus op dezelfde tijdstippen te luiden, nl. om 12.00 uur ’s middags en om 18.00 uur ’s avonds. Alleen in Kortrijk-Dutsel weerklinkt het Angelus ook nog om 08.00 uur ’s morgens; daar is dat immers al een jarenlange traditie. Het luiden om 20.00 uur valt weg.
Over Het Angelus vindt u een filmpje op het YouTubekanaal van Pastoor Penne:
https://www.youtube.com/watch?v=avBY62ciJY0.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten 18 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zaterdag 26 februari 2022 werd in onze Sint-Mauruskerk Rumia Holubova door Pastoor Penne gedoopt. Rumia is de dochter van Roman Holub en Maria Holubova uit Leuven. Peter en meter zijn Laslo Budai en Livia Turtakova.
Op zondag 10 april werd Senne Peeters in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Senne is de zoon van Kris Peeters en Ilse Bové uit Rotselaar. Peters en meters zijn Stijn en Stefaan Bové, Elien Janssens en Jasmien Enis.
Op zondag 1 mei werd Ayden Baeb in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Ayden is de zoon van Ivan Baeb en Jana Smout uit de Gebroeders Van Tiltstraat. Peters zijn Jimmy Smout en Gunther Peelaers en meters zijn Varinia Noppen en Manuella Verdeyen.
Op zaterdag 28 mei 2022 werd Anna Leemans in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Anna is de dochter van Olivier Leemans en Evelien Rabau uit de Kaeystraat. Peter en meter zijn Mathieu Vanherpe en Vanessa Leemans.
Op Pinksteren, zondag 5 juni 2022, werd Nina Wouters in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Nina is de dochter van Ludovic Wouters en Melissa Schots, uit het Bergeveld. Peters zijn Nick Wouters en Wim Vancauteren.
Op zondag 12 juni 2022 werden Jules Verheyden en Marit Pirard in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Jules is de zoon van Jonas Verheyden en Els Westelinck uit Beerzel. Peter en meter zijn Koen Verheyden en Veerle Westelinck. Marit is de dochter van Toon Pirard en Veerle Westelinck uit Kessel-Lo. Peter en meter zijn Dirk Pirard en Els Westelinck.
Op zondag 26 juni 2022 werd Felien Ameele in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Wim Ameele en Ilse Steenwegen, van de Leuvensebaan. Meters zijn Martine Robberechts en Tine Bloemen.
Op zondag 7 augustus 2022 werd Oliver Nelissen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Bram Nelissen en Kirsten Janssen, uit de Kartuizersstraat. Peter en meter zijn Gert Nelissen en Cathelijne Janssen.
Op zondag 4 september 2022 werd Lily De Ridder in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Thomas De Ridder en Jorien Quintens uit de Gebroeders Van Tiltstraat. Peter en meter zijn Tom De Ridder en Ilse Hendrickx.
Op zaterdag 29 oktober 2022 werd Thibo Meyhi in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Thibo is de zoon van Kevin Meyhi en Kim Chantillon, uit de Hulsbergweg. Meters zijn Bieke Meyhi en Nicole Marien.
Op zaterdag 26 november 2022 werd Rik Van Herck in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Rik is de zoon van Bert Van Herck en Ilse Verstraeten, van de Kortrijksebaan. Meters zijn Britta Van Dael en Katia Verbinnen.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS GEDOOPT EN GETROUWD
Op zaterdag 23 april 2022 werd Flo Dalcq in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Flo is de dochter van Philippe Dalcq en Silke Bossin uit Herent. Peter en meter zijn Stijn Bossin en Sarah Bossin.
In dezelfde viering hebben de ouders van de dopeling elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het huwelijk. Getuigen waren Michaël Noël en Annelies Bogaerts.
Gods Zegen voor dit gezin en hun toekomst.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 10 december 2022 hebben Laszlo Budai en Livia Turtakova uit Rotselaar in onze Sint-Mauruskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Zoltan Horvath en Anita Horvath.
Gods Zegen voor hun toekomst.

GOUDEN HUWELIJK
Op zaterdag 24 september 2022 was er de jaarlijkse jubilarissenviering in onze Sint-Mauruskerk. In deze Eucharistie vierden Luc Uyttebrouck en Bertil Van Brusselen de vijftigste verjaardag van hun huwelijk.
Alle zegen voor het gouden bruidspaar.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing plaats voor een nieuwe kerkraad. Voorzitter blijft Irene Peeters, secretaris blijft Dries Vanysacker, penningmeester blijft Staf Vandenbergh, leden zijn Carine Vandeput en Xavier Defrere.

PAROCHIEZALEN HOLSBEEK
De vijf parochiezalen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Holsbeek, hebben onlangs de vzw ‘Parochiezalen Holsbeek’ opgericht. Zo kan de uitbating en het beheer van deze zalen beter op elkaar afgestemd worden, wat de ondersteuning van het Holsbeekse gemeenschaps- en verenigingsleven in de verschillende parochies ten goede zal komen. Het gaat om het beheer en de uitbating van de Parochiecentra Sint-Maurus (Holsbeek-dorp), Gildezaal (Kortrijk-Dutsel), Kloosterhof (Sint-Pieters-Rode), Sint-Carolus (Holsbeek-Plein) en Sint-Lambertus (Nieuwrode). Zij bieden aan verenigingen en particulieren de mogelijkheid parochiale, culturele, sociale en familiale activiteiten te organiseren.

De informatie over deze zalen is voortaan gebundeld op de website www.parochiezalenHolsbeek.be. Deze website is momenteel nog ‘in ontwikkeling’; d.w.z. dat nog niet voor alle zalen de nodige gegevens voorhanden zijn. Er kan in elk geval al nagekeken worden wanneer de zalen beschikbaar zijn en hoe er gereserveerd kan worden.
Warm aanbevolen ... voor als er opnieuw gefeest kan worden natuurlijk!

OKRA 55+ - trefpunt Holsbeek Dorp
OKRA 55+ - Holsbeek laat weten dat zij terug gestart zijn met ledenbijeenkomsten, elke 2e donderdag van de maand, om 14.00 uur in de Sint-Mauruszaal..
Wie zin heeft om eens een babbeltje te slaan, nieuwe mensen te leren kennen en een koffie te drinken, is welkom.
Voor inlichtingen kun je terecht bij een van de bestuursleden: Godelieve Thomas (016 44 71 73), Mariette Verhaegen, Gerry Debrun en Agnes Vanderweyen.

PAROCHIE HOLSBEEK SINT-MAURUS
Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I).

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 2 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Maurus te Holsbeek (gemeente Holsbeek).
Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:
1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint-Maurus te Holsbeek betreft het de gemeente Holsbeek).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 8 februari 2023 ingediend zijn bij: Kerkfabriek Sint-Maurus Holsbeek, t.a.v. Eerwaarde Pastoor Penne Andy, Rotselaarsebaan 10 - 3220 Holsbeek. De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.
Na 8 februari 2023 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de betreffende parochies.

Opgemaakt op 7 januari 2023 te Holsbeek
EH Pastoor Penne Andy, door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Maurus te Holsbeek (gemeente Holsbeek)

PASTOOR PENNE
De geboorte van Jezus vormt een centraal thema in ons christendom. Elk jaar herinneren de kerststal en het verhaal errond aan deze geboorte. We vieren het dan ook heel opvallend met een kerstboom, lekker eten en cadeautjes. Zo vieren wij ook, als gewone mensen, ieder jaar opnieuw onze verjaardag of herinneren we ons aan de dag dat we geboren zijn.

Zo zag op 14 januari 1972 - de feestdag van het Heilig Paterke van Hasselt - een lief klein jongentje het levenslicht in de Heilig Hartkliniek van Ninove. 51 jaar later kwamen heel wat parochianen hem in de pastorie van Holsbeek een gelukkige verjaardag wensen. Het werd een warme en gezellige namiddag. En, terwijl een ‘gewone’ jarige vaak een kroon opgezet wordt, werd de pastoor door zijn ‘fanclub’ passend met een verjaardagsmijter vereerd.
(MAC)

OKRA 55+ - Trefpunt Holsbeek Sint-Maurus
Op donderdag 9 februari is er onze maandelijkse samenkomst in de parochiezaal Sint-Maurus. En op donderdag 9 maart komt Stefan Wolput vertellen over zijn reizen en belevenissen als bergbeklimmer en bij de invictus games. Op dinsdag 14 maart geeft Urbain Radelet om 19.00 uur in het zaaltje van de bibliotheek een opfrisbeurt over de nieuwe verkeersregels. Hij zal ook al uw vragen beantwoorden. Deze activiteit gebeurt in samenwerking met de seniorenraad.
We hopen van harte u op één van deze activiteiten te mogen ontmoeten.
Namens het bestuur,
Godelieve Thomas