Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337781 .

Woord van de Pastoor

Zondag

Afgelopen week gaf ik weer aan de drie groepen vormelingen van Bever, Galmaarden en Tollembeek catechese. Met hen heb ik de kerken van Tollembeek en Bever verkend. In elk van de groepen stelde ik de vraag of ze wisten waarom de zondag voor ons zo een belangrijke dag is, waarom de Kerk aan de gelovigen vraagt om op zondag naar de Mis te komen ? Ik stond er van te kijken dat men het niet wist…Kun jij er onmiddellijk op antwoorden ?


 


In elke groep kwam toch wel naar voren dat God de aarde in zes dagen had geschapen en de zevende dag rustte. Vond het toch wel mooi dat ze er dat verhaal bijhaalden, ook al was het niet het juiste antwoord. God verordende  inderdaad Zelf dat er eens in de week een rustdag moet zijn waarop de mens bijzondere aandacht besteedt aan de hoogste waarden in het leven en in het bijzonder aan de eredienst die hij aan God en Schepper verschuldigd is. Het werk is niet het laatste doel in het leven. God is het einddoel. In het boek Exodus 20,8 horen we God zeggen: “Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten maar de zevende dag is de sabbat, de dag voor Jahwe uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten, gijzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, zelfs de vreemdeling niet die bij u woont”. Om die reden houden de joden op zaterdag de sabbat, rusten op de zevende dag.


 


Op de Vlaamse televisie is er op zondag een programma dat “De zevende dag” heet, eigenlijk is hun programma een dag te laat want de zondag is de eerste dag van de week. Het viel me op dat geen enkele van de twaalfjarigen wist te vertellen dat de zondag voor ons de Heilige Dag is omdat Jezus “op de eerste dag van de week” verrezen is. Vanwege de Verrijzenis van de Heer, beschouwen de christenen de eerste dag van de week als hun dag. Vanaf de eerste jaren van het christendom kwamen de gelovigen op de eerste dag van de week – de dag na de sabbat – bij elkaar en vierden, meestal vroeg in de morgen de herdenking van het lijden, sterven en verrijzen van de Heer. Zij ontmoetten elkaar in de viering van de Heilige Eucharistie. De Rooms-Katholieke Kerk hield dat altijd hoog en ook nu nog: het besef dat de viering van de zondag in de Heilige Eucharistie zijn oorsprong en zijn hoogtepunt vindt.


 


Het Tweede Vaticaans Concilie zegt over de zondag: “De dag des Heren is derhalve de oudste en eerste feestdag die aan de vroomheid van de gelovigen met zoveel nadruk moet worden voorgehouden dat het een dag van vreugde wordt en van vrij zijn van arbeid” (SC 106). Als de zondag uitdrukkelijk bestemd is voor God en onze relatie met Hem, is het vanzelfsprekend dat men tijd en energie vrijmaakt voor de eredienst. Het hoogtepunt van de zondag is voor de katholiek dan ook de viering van de Heilige Eucharistie. In alle bisdommen in onze streken wordt het parochielandschap hertekend. Vanwege priestergebrek maar dikwijls ook nog meer vanwege gebrek aan voldoende kerkgangers is het niet meer mogelijk om in elke kerk elke zondag een Eucharistieviering te voorzien. Er zal in de toekomst van de gelovigen gevraagd worden om zich te verplaatsen. Langs de andere kant is het ook zo dat in de meeste kleine dorpen ook geen winkels zijn en mensen zich voor allerlei zaken verplaatsen, waarom dan voor het belangrijkste voor ons geloof niet: de ontmoeting met de Levende Heer ?  Hoe beleef ik mijn zondag… ?


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.