Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337784 .

Woord van de Pastoor

Jaloezie

In de afgelopen dagen kreeg ik bij huisbezoeken enkele schrijnende verhalen te horen van leed wat mensen elkaar aandoen uit jaloezie. De ene broer die jaloers is op de andere die een flinke carrière heeft gemaakt en daardoor kunnen ze elkaar niet meer luchten. Collega’s onder elkaar die uit jaloezie het elkaar onwerkbaar maken op de werkvloer. Buren waar de ene niet kan verdragen dat de andere iets meer heeft en daardoor de meest idiote dingen gaat uitvinden om elkaar het leven zuur te maken. Ik denk dat we allemaal wel voorbeelden kunnen opnoemen van hoe mensen elkaar bijna naar het leven gaan staan uit jaloezie. Er is een oude spreuk die zegt: “Homo homini lupus est”, de mens is een wolf voor zijn medemens. En ja, we moeten eerlijk zijn: het komt in alle middens voor, ook onder priesters en religieuzen. Ik heb een parochie gekend waar de pastoor en de onderpastoor, die door de mensen meer geliefd was, elkaar treiterden zodat de parochie in twee kampen was verdeeld. Ook daar is een oude spreuk dat clerici voor elkaar hyena’s kunnen zijn, nog erger dan wolven dus.


 


Jaloezie is iets wat van alle tijden is. Al op de eerste bladzijden van de Bijbel kunnen we lezen hoe Kaïn zijn broer Abel vermoordt uit jaloezie. Onlangs kregen we in de dagelijkse Bijbellezing in de Heilige Mis het verhaal te horen over Saul en David. Koning Saul was jaloers om de grote overwinning van de kleine David. Daarom wilde hij David uit de weg ruimen. (1 Samuel 18, 6-9; 19,1-7) Paus Franciscus heeft daar mooi over gepreekt. Ik citeer enkele zinnen uit zijn preek die heel mooie gedachten weergeven: “zie wat jaloezie in de harten doet, het is een slechte gewoonte die niet verdraagt dat een broeder of zuster iets heeft dat ik niet heb... Een jaloerse persoon gaat zijn broeder haten, daarna doden: iemand die onder de invloed staat van jaloezie, doodt ... wie zijn broeder haat, is een moordenaar want jaloezie zet aan tot doden. Het is juist door die deur, de deur van de jaloezie, dat de duivel in de wereld is gekomen. Jaloezie opent de deur voor al wat slecht is.” De Paus vervolgt zijn preek door die gedachten uit te werken: Er zijn twee heel duidelijke zaken in het hart van een jaloerse persoon. De eerste is “bitterheid”: een jaloerse persoon is een bittere persoon. Hij kan niet zingen, niet loven, hij weet niet wat vreugde is, hij kijkt altijd naar wat de ander heeft en hij niet heeft. Dat veroorzaakt bitterheid, een bitterheid die zich over heel de gemeenschap verspreidt. Deze personen zaaien bitterheid. De tweede houding is roddelen. Omdat men niet verdraagt dat iemand iets heeft, is de oplossing de andere te verlagen, om een beetje boven hem te staan. Het middel daartoe is roddel. Als ge goed kijkt, zult ge achter roddel jaloezie vinden.” “ (De hele preek vindt u hier: http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=2402 )


 


Meer dan 20 keer komt in de Bijbel het woord jaloezie voor en elke keer staat het in verband met erge dingen die daaruit volgen. Een christen zal zich er moeten op toeleggen om elke vorm van jaloezie uit het leven te bannen. In de brief aan de Galaten lezen we dat wie zich laat leiden door jaloezie het Koninkrijk van God niet kan erven (Galaten 5,21). De brief van Jacobus is ook duidelijk: “Maar als u in uw hart bittere jaloezie en eerzucht koestert, laat dan de grootspraak achterwege, die in strijd is met de waarheid. Die wijsheid komt niet van boven, ze is aards, ongeestelijk, ja duivels. Want waar jaloezie en eerzucht heersen, daar treft men ook onrust en allerlei minderwaardige praktijken aan.” (Jacobus 3,14-16) Al die verzen roepen ons tot hetzelfde op: Ban jaloezie uit je leven en zult gelukkig leven, hier en in de Eeuwigheid.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be