Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 402424 .

Woord van de Pastoor

De nieuwe vijf geboden van de Kerk

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=hQ09lg7X97Y


 


Iemand vroeg mij onlangs of “de vijf geboden van de Kerk” nog bestonden. Natuurlijk bestaan die nog, al moet ik zeggen dat de nieuwe Catechismus van de Katholieke Kerk er enkele jaren geleden een kleine verandering in heeft aangebracht, niets afgeschaft maar van de vroegere eerste twee geboden heeft men er één gemaakt en een vijfde heeft men toegevoegd. Die vijf geboden van de Kerk zijn geen vreemde dingen. Ze volgen uit wat in de tien geboden staat, wat het Evangelie ons leert. Zoals de Catechismus ons zegt: ze hebben betrekking op het morele en christelijke leven in eenheid met de liturgie, die de voedingsbodem er van is. Ze willen helpen om dichter bij de Heer, bij elkaar en bij onze eigen roeping te komen.Ik overloop graag met u eens de vijf geboden van de Kerk.


 


Het eerste gebod luidt: “Op zondagen en verplichte feestdagen deelnemen aan de Eucharistie en zich van slaafse arbeid onthouden.”Laten we er voor zorgen dat zon- en feestdagen dagen zijn van extra aandacht voor ons geloof, dagen om uit te rusten, dagen waarop we geen slaafse arbeid verrichten, dagen voor meer aandacht voor onze medemensen. De zondag is de dag waarop we denken aan de dood en Verrijzenis van Jezus, de kern van ons geloof. Feestdagen als Kerstmis, Hemelvaart, Maria Tenhemelopneming, Allerheiligen die meestal niet op een zondag worden gevierd, zijn van inhoud voor ons geloofsleven zo belangrijk dat we er niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. Op die zon- en feestdagen gaan we naar de kerk om de Eucharistie te vieren. Zon- en feestdagen willen ons dichter naar de Gekruisigde en Verrezen Heer brengen en die kun je nergens zo dicht bij je weten als in de Eucharistie.


Het tweede gebod is: “Ten minste eenmaal per jaar biechten”. Jezus is aan het Kruis gestorven tot vergeving van de zonden. De zonde heeft nooit meer het laatste woord. Er is altijd vergeving mogelijk als we ergens berouw over hebben. Jezus heeft de zondevergeving aan de Kerk toevertrouwd. Iedere mens maakt fouten. De gelovigen wordt gevraagd om minstens eens per jaar de zware zonden te biechten, het wordt aangeraden meer te biechten. De Heer staat elke keer klaar om ons Zijn Barmhartigheid te schenken.


 


Het derde gebod is: “In de paastijd de heilige Communie ontvangen”. Er is een tijd geweest dat mensen bijna nooit ter Communie gingen, mensen voelden zich totaal onwaardig om de Heer te ontvangen. De Kerk vraagt met dit gebod haar gelovigen om toch minstens eens per jaar ter Communie te gaan. Als gevraagd wordt om dat in de Paastijd te doen is dat omdat de paasvieringen de oorsprong en de kern zijn van de christelijke liturgie.


 


Het vierde gebod is: “Op door de Kerk vastgestelde onthoudingsdagen geen vlees gebruiken en op vastendagen vasten”. In de hele bijbel is er sprake van vasten- en boetetijden, perioden waarin we ons bevragen op de grote lijnen van ons leven. Die jaarlijkse Veertigdagentijd voor Pasen mag ook voor elk van ons een tijd zijn om ons christen zijn te herbronnen. Op Aswoensdag en Goede Vrijdag beperken wij ons tot één volle maaltijd per dag.


 


Het vijfde gebod, dat eigenlijk nieuw is in de rij van de vijf geboden, is: “De Kerk in haar noden bijstaan”. Dat gebod betekent dat de gelovigen verplicht zijn om naar hun mogelijkheden de kerk in haar materiële noden bij te staan. Het is iets wat in het nieuwe Kerkelijke wetboek staat waar we kunnen lezen: “De christengelovigen zijn aan de verplichting gehouden in de noden van de Kerk te voorzien, opdat zij kan beschikken over datgene wat voor de goddelijke eredienst, voor de werken van apostolaat en caritas en voor een passend onderhoud van haar bedienaren noodzakelijk is”. (CIC 222)


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


FILMPJE VAN VORIGE WEEK OVER PINKSTEREN: https://www.youtube.com/watch?v=34Zo9KpK0bw