Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 286753 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

zaterdag 9 februari
19.00 u: Valentijnviering
met hernieuwing trouwbeloften
Intentie:
Eerste Jaargetijde voor Palmyre Persoons

dinsdag 12 februari
10.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Gertudis
Jaargetijde voor Julien Temmerman, ouders en schoonouders; Antje de Graaf, Roger Diependaele en Anita Impens en overleden familie

vrijdag 15 februari
09.00 u: Eucharistieviering
Jaargetijde voor Gaby Cieters

zaterdag 16 februari
19.00 u: Eucharistieviering
Intenties:
Agnes Frooninckx (namens de parochie)
Roger Hendrickx, Romain Schotsmans en Achille Hendrickx (vanwege de vrienden)
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van Kerselarenweg en Dutselhoek

dinsdag 19 februari
10.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Bonifatius
H. Mis voor Hilda Van Cutsem

vrijdag 22 februari
09.00 u: Eucharistieviering
Feest Sint-Petrus’ Stoel
Jaargetijde voor Leonel Vanachter

DOPELINGENVIERING
Op zondag 3 februari was er in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek een viering voor de pas- en jonggedoopten uit onze federatie. Heel wat jonge ouders en grootouders gingen op de uitnodiging in en samen hebben we om Gods’ Zorg gebeden.
Na de korte viering was er gelegenheid voor ontmoeting. Carine, Godelieve, Minouche en Achille zorgden ervoor dat de aanwezigen ruim werden voorzien van chocolademelk of koffie en poffertjes. Het was goed om zo samen te zijn.

VORMSELCATECHESE
Jaarlijks gaan onze vormelingen op bezoek in het WZC Sint-Margaretha in Holsbeek. Die van Holsbeek Sint-Maurus zijn er op woensdag 6 februari geweest, die van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode gaan op woensdag 13 en die van Nieuwrode op woensdag 20 februari, telkens van 14.00 tot 16.00 uur.

N.a.v. deze bezoekjes geven we u graag wat geschiedenis over het WZC mee.
Op het einde van de 19e eeuw bestond Holsbeek slechts uit enkele woningen en bedrijfjes. Toen Victor De Bruyn, zoon van een Leuvens industrieel en nieuwe eigenaar van het domein Charteuzenberg, zich in Holsbeek vestigde, kwam hier verandering in.
Naast de oprichting van een lagere school was zijn voornaamste verwezenlijking de bouw van een rusthuis voor 12 mannen. Dit op verzoek van en ter nagedachtenis van zijn vrouw, Margaretha De Ram.
Op 28 juli 1930 werd de vzw “Hospice Sainte Marguerite” opgericht, waarvan Victor De Bruyn de eerste voorzitter was. In 1964 werd de naam gewijzigd naar “Rusthuis Sinte-Margareta”.
Van bij het ontstaan in 1910 werden de zusters van het Heilig Hart van Maria uit Berlaar gevraagd om het beheer en de dagelijkse verzorging op zich te nemen.
In de jaren ’70-’80 veranderden de vereisten zo sterk dat het oude rusthuis niet meer voldeed aan de nieuwe verplichtingen en een nieuwbouw noodzakelijk was. Op 25 mei 1984 werd een nieuwe vzw opgericht, de vzw Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Margaretha, die de uitbouw van het nieuwe rusthuis zou behartigen.
In maart 1988 werd gestart met de bouw van een nieuw rust- en verzorgingstehuis met 60 wooneenheden, die op 15 januari 1991 in gebruik werden genomen. Enkele jaren later (in 1995 en 1998) werd een eenheid voor 17 dementerende ouderen en een residentie met 16 serviceflats gerealiseerd.
Op 1 januari 2006 trad het rust- en verzorgingstehuis Sint-Margaretha toe tot de overkoepelende vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar.
In mei 2009 breidde het zorgaanbod uit en werd het dagverzorgingscentrum “Het Convent” geopend. Op 1 maart 2011 werden 20 bijkomende woongelegenheden in gebruik genomen.
In 2018 wijzigde de naam van de overkoepelende vzw van “Rusthuizen” naar “Zorggroep Zusters van Berlaar“. Ondertussen opende in het nieuwste gedeelte van het WZC ook het Lokaal Dienstencentrum De Sprankel.

STRAATVIERINGEN
Een van de prioriteiten voor de pastoraal in onze parochies is het persoonlijke contact. Mensen voelen zich in een gemeenschap thuis als ze persoonlijk benaderd worden. De vraag is dan altijd: hoe kun je mensen persoonlijk benaderen in onze parochies? Hoe kan een pastoor zoveel mogelijk mensen in de parochie persoonlijk leren kennen om daardoor tijd te maken voor hun levensverhaal? Het blijft een moeilijke opdracht.
Een manier om hieraan tegemoet te komen is het organiseren van “Straatvieringen”.
Op zaterdag 16 en zondag 17 februari zijn er weer straatvieringen in Sint-Pieters-Rode, Holsbeek Sint-Maurus en Nieuwrode. In de rubriek ‘Vieringen’ wordt vermeld welke straten aan bod komen. De bewoners van die straten hebben hiervoor ook een uitnodiging in de bus gekregen.
Tijdens een straatviering bidden we op een bijzondere manier voor de levende en overleden bewoners van die straten, voor de families en dierbaren, voor alle persoonlijke intenties. Wie wil dat een overledene met name genoemd wordt, die kan dat (gratis) opgeven bij de contactpersonen van de parochies, in de sacristie voor of na een mis of bij Pastoor Penne, Rotselaarse baan 10 – 3220 Holsbeek.

FILMAVOND “DE APOSTEL”
De parochieploegen van Holsbeek Sint-Maurus en Kortrijk-Dutsel nodigen u graag uit voor een filmavond in de Bibliotheek van Holsbeek, Gravenstraat 26 op maandag 18 februari om 20.00 uur. Ze tonen dan de film “De Apostel”, “L’Apôtre”.

De film vertelt het verhaal van een jonge moslim in Frankrijk, Akim, die zich bekeert tot het christendom. Akim behoort tot een Franse moslimfamilie, waarvan de ouders jaren geleden uitgeweken zijn uit Algerije naar Frankrijk. De drie kinderen in het gezin – twee zonen en een dochter (Hafsa) - behoren tot de tweede generatie, die in Frankrijk geboren en getogen zijn.
Samen met zijn broer, Youssef, volgt Akim de opleiding tot imam. Door allerlei omstandigheden leert hij het christelijk geloof kennen, hij wordt erdoor geraakt en stilaan vervreemdt hij van de religie van zijn familie.
Deze film is de zesde film van Cheyenne-Marie Carron, een bekende Franse regisseur, scenarioschrijver en filmproducente. Aan de film ligt de persoonlijke levensgeschiedenis van de cineaste ten grondslag. Zijzelf is een bekeerlinge: zij liet zich dopen op Pasen 2014.

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Na de film is er nog gelegenheid tot gesprek.


VIERING VAN LICHTMIS
Op 2 februari vieren we het feest van Lichtmis, de Opdracht van de Heer, de veertigste dag na Kerstmis. Vanouds is er op die dag zegening van kaarsen.
In het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 februari zullen we het feest van Lichtmis ook vieren. De Eucharistieviering op zaterdag 2 februari om 17.30 uur in Sint-Pieters-Rode is een gewone Eucharistieviering met kaarsenzegening. In de andere parochies zijn de Eucharistievieringen gezinsvieringen met onze Eerstecommunicanten; in deze vieringen is er ook zegening van de kaarsen. Alle aanwezigen krijgen een gezegende kaars mee naar huis. Wie eigen kaarsen wil laten zegenen, mag die ook meebrengen en voor de Mis vooraan neerleggen.

BLASIUSZEGEN
Op 3 februari vieren we in de Kerk de heilige Blasius. Hij wordt aangeroepen tegen keelziekten. Vanouds wordt op die dag de Blasiuszegen gegeven. De priester houdt 2 gezegende kaarsen kruiselings tegen de keel van de gelovigen en bidt daarbij een gebed.
Op zondag 3 februari zal er na de Mis van 9.00 uur in Kortrijk-Dutsel en na de Mis van 10.30 uur in Nieuwrode gelegenheid zijn om de Blasiuszegen te ontvangen.

KINDERZEGEN
Ieder jaar, rond Lichtmis, nodigt de Kerkgemeenschap de ouders die in het afgelopen jaar een kind hebben laten dopen uit voor een zegeningsviering. Voor onze vier parochies zal er één viering plaats hebben op zondag 3 februari om 15.30 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek. Het is een korte viering en daarna is er nog een drankje en iets lekkers. De gezinnen die een kindje lieten dopen in een van onze vier parochies ontvingen hiervoor een uitnodiging. Het spreekt voor zich dat iedereen hier van harte welkom is, met kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen.

FONDS PASTORALE WERK(ST)ERS
De omhalingen van 26 en 27 januari zijn voor het Fonds Pastorale Werk(st)ers. Dit fonds staat in voor de bezoldiging van leken die ten dienste staan van de lokale gemeenschappen, zieken of gevangenen. Veel leken ondersteunen priesters en diakens op vrijwillige basis, maar in sommige gevallen is bezoldiging nodig. Door dit fonds te steunen, helpt u mee aan de evangelisatie.

STERZINGEN
U zag ze wellicht ook: groepjes Sterzangers in de straten van onze parochies. Vrolijke vormelingen, verkleed als de drie Wijzen, trokken in groepjes door de straten en wijken van Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode. Waar ze kwamen, zongen ze voor het goede doel van Missio: tienermoeders in Ivoorkust. Ze lieten hun lichtende ster achter bij elk huis: ‘Christus mansionem benedicat C+M+B’ (Christus zegent dit huis). En ze sloten het Sterzingen af met lekkere pannenkoeken en warme chocolademelk om daarna samen in de kerken de gezinsviering van Driekoningen te vieren.
Ze zamelden heel wat lekkers en een mooi bedrag van 1018,58 € in (Holsbeek Sint-Maurus: 275,45 €, Nieuwrode 365,55 € en Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode samen 377,58 €).
Bedankt voor ieders inzet en betrokkenheid, bedankt aan alle helpende ouders en meezingende broers en zussen. Dank ook aan de milde schenkers.

CIJFERS VAN 2018
Nu het jaar 2018 voorbij is, mogen we ook eens kijken naar de cijfers van het aantal doopsels, huwelijken en kerkelijke uitvaarten in onze Federatie Holsbeek.
Ik heb daarnaast eens de cijfers van tien jaar geleden gezet.
Op tien jaar tijd zijn alle cijfers ongeveer gehalveerd. Het aantal doopsels zakte van 72 in 2008 naar 38 in 2018; het aantal kerkelijke huwelijken van 14 in 2008 naar 8 in 2018 en het aantal kerkelijke uitvaarten van 49 in 2008 naar 31 in 2018.
In de kerk van Holsbeek Sint-Maurus waren er 16 doopsels; meer dan de helft van de dopelingen komt van buiten de Federatie Holsbeek. In 2008 waren er 17 doopsels. Er was 1 kerkelijk huwelijk in de Holsbeekse kerk, het vorige huwelijk dateerde van juli 2016. In 2008 waren er nog 4 huwelijken. Een kerkelijke uitvaart is in Holsbeek ook een grote uitzondering aan het worden. Er waren slechts 5 kerkelijke uitvaarten. In 2008 waren er nog 16 kerkelijke uitvaarten.
In de kerk van Kortrijk-Dutsel waren er in 2018 7 doopsels, in 2008 waren er dat nog 14. Er waren 2 kerkelijke huwelijken; in 2008 waren er 3. 8 parochianen kregen een kerkelijke uitvaart, in 2008 waren er dat nog 13.
In de kerk van Sint-Pieters-Rode werden er in 2018 4 doopsels toegediend, in 2008 waren er dat 13. Er werden 2 kerkelijke huwelijken ingezegend; in 2008 was er dat maar 1. Er waren 5 kerkelijke uitvaarten, in 2008 waren er dat nog 8.
In de kerk van Nieuwrode waren er 11 doopsels, in 2008 waren er dat nog 28. In 2018 werden er 3 kerkelijke huwelijken ingezegend, in 2008 waren er dat 6. Er waren in 2018 13 kerkelijke uitvaarten, in 2008 waren er dat 12.
(PP)

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 15 oktober werden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek twee kindjes gedoopt.
Eerst was er het Heilig Doopsel van Elise Lemmens, dochter van Steve Lemmens en Bie Schierhout; zij wonen aan de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Cedric Lemmens en Marlies Schierhout.
En dan het doopsel van Liv Vuerinckx, dochter van Kris Vuerinckx en Karen Buisset van de Dutselstraat. Peter en meter zijn Steve De Keyzer en Sofie Scheys.
Op zaterdag 28 oktober werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Louis Boogaerts, zoon van Willem Boogaerts en Inge Lahey; zij wonen in de Dutselhoek. Peters zijn Jurgen Lahey en Pieter Boogaerts.
Op zaterdag 18 november werd Seppe Bolsens in de Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Paul Bolsens en Greet Bloemen; zij wonen op de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Gerard Bloemen en Martine Vanclair.
Op zaterdag 2 december werd in onze Sint-Mauruskerk Daan Piron gedoopt, zoontje van Inge Piron. Peters zijn Kevin Piron en Michael Piron.
Op zaterdag 9 december werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Elise Vuegen, dochter van Roel Vuegen en Nohaleen Vanderleenen uit de Dellestraat. Peter en meter zijn Kris Vuegen en Julie Van der Straeten.
Op zondag 18 maart 2018 werd in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek Stien Hendrickx gedoopt door Pastoor Penne. Ze is de dochter van Ria Hendrickx; samen met zus Janne wonen ze aan de Leuvensebaan. Peters zijn Koen Hendrickx en Geert Driesen en meters zijn Els Willems en Annick Holvoet.
Op zaterdag 7 april werd in onze Sint-Mauruskerk Nathan Pieters door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Ken Pieters en Geraldine Parys; ze wonen aan het Asseltveld. Peter en meter zijn Marco Chessa en Nadine Dirven.
Op zaterdag 14 april werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne Hasse Goris gedoopt. Hasse is de dochter van Kris Goris (+) en Sigrid Maene, van de Chartreuzenberg. Peter en meter zijn Hugo Goris en Sara De Wever.
Op zondag 29 april werd in onze Sint-Mauruskerk Eden Peeters door Pastoor Penne gedoopt. Eden is de zoon van William Peeters en Dorien Sellekaerts, uit de Kartuizerstraat. Peter en meter zijn Pieter Sellekaerts en Inge Puttemans.
Op Pinksterzondag 20 mei werd Floor Hendrickx in onze Sint-Mauruskerk gedoopt door Pastoor Penne:. Floor is de dochter van Mattias Hendrickx en Inne Meulemans uit Linden. Peter en meter zijn Hans Meulemans en Niky Hendrickx.
Basil Torfs, zoontje van Dries Torfs en Lore Demeulenaere uit de Kortrijksebaan; peter en meter zijn Bram Demeulenaere en Karen Torfs.
Gust Demeulenaere, zoontje van Saartje Demeulenaere uit Kessel-Lo; peter en meter zijn Dries Torfs en Bieke Demeulenaere.
Op zaterdag 28 juli werd in onze Sint-Mauruskerk Lewis De Meyer door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is de zoon van Cedric De Meyer en Chana De Win uit Muizen. Peter en meter zijn Dries Aerts en Danielle Antoine
Op zondag 5 augustus werd Lewis Vangilbergen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is het zoontje van Joeri Vangilbergen en Marianne Carlon; zij wonen in de Kapeldreef. Peter en meter zijn Maarten Wiets en An Vangilbergen.
Op zondag 5 augustus werd Leander-Lewis De Vulder in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leander-Lewis is het zoontje van Jimmy De Vulder en Dorien Cooreman uit Sint-Niklaas. Peter en meter zijn Jarry De Vulder en Rita De Sadeleer.
Op zaterdag 19 januari werden Ilyana en Alyssa Sempels in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de dochters van Gunter Sempels en Marina Siebens van de Leuvensebaan. Meters van Ilyana zijn Erna Mellaerts en Linda Hardiquest; meters van Alyssa zijn Petra Sempels en Kristel Deweerdt.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 28 juli hebben Bart Schots en Nele Barthier uit de Verhaegenstraat elkaar in de Sint-Jan-de-Doperkerk in Leuven het ja-woord gegeven in het kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Agnes Tuyls, Aline Adams, Linda Carlu en Wim Barthier.
Op zaterdag 6 oktober hebben Matthias Laermans en Camille Lagae uit Zaventem elkaar in onze Sint-Mauruskerk het ja-woord gegeven in het Sacrament van het huwelijk. Getuigen waren Michael Boey, Bastien Richard, Olivia Lagae en Noemie Braeckeveld.
Gods Zegen voor hun toekomst.


OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

OKRA 55+ - Holsbeek
De kern van OKRA 55+ - Holsbeek Sint-Maurus nodigt u graag uit eens kennis te komen maken met de maandelijkse ledenbijeenkomsten. Die hebben telkens plaats in de Sint-Mauruszaal op de tweede donderdag van de maand. Je kan er een lekkere kop koffie komen drinken of een praatje maken. Soms zijn er ook activiteiten of een uitstap.
Wil je meer weten, dan kan je altijd terecht bij een van de bestuursleden: Godelieve
Thomas (tel.: 016 44 71 73), Agnes Vanderweyen (tel.: 016 44 32 30), Jerry Debrun (tel.: 016 41 66 20) en Mariette Verhaegen (tel.: 016 44 49 39).