Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 286755 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

zaterdag 9 februari
17.30 u: Valentijnviering
met hernieuwing trouwbeloften
Intentie:
Jgt. Maria Van den Panhuyzen
Lector: Godelieve Nys
Misdienaars: Fien Smekens, Hanna De Bent en Eulalie Van Tendeloo

maandag 11 februari
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
H. Mis voor overledenen

zaterdag 16 februari
17.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Overledene uit Stichting
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van Houwaartsebaan en Peerse
Lector: Hugo Wets
Misdienaars: Pauline Van Hove en Atlienxe Schepers

maandag 18 februari
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Bernadette Soubirous
H. Mis voor overledenen

DOPELINGENVIERING
Op zondag 3 februari was er in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek een viering voor de pas- en jonggedoopten uit onze federatie. Heel wat jonge ouders en grootouders gingen op de uitnodiging in en samen hebben we om Gods’ Zorg gebeden.
Na de korte viering was er gelegenheid voor ontmoeting. Carine, Godelieve, Minouche en Achille zorgden ervoor dat de aanwezigen ruim werden voorzien van chocolademelk of koffie en poffertjes. Het was goed om zo samen te zijn.

VORMSELCATECHESE
Jaarlijks gaan onze vormelingen op bezoek in het WZC Sint-Margaretha in Holsbeek. Die van Holsbeek Sint-Maurus zijn er op woensdag 6 februari geweest, die van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode gaan op woensdag 13 en die van Nieuwrode op woensdag 20 februari, telkens van 14.00 tot 16.00 uur.

N.a.v. deze bezoekjes geven we u graag wat geschiedenis over het WZC mee.
Op het einde van de 19e eeuw bestond Holsbeek slechts uit enkele woningen en bedrijfjes. Toen Victor De Bruyn, zoon van een Leuvens industrieel en nieuwe eigenaar van het domein Charteuzenberg, zich in Holsbeek vestigde, kwam hier verandering in.
Naast de oprichting van een lagere school was zijn voornaamste verwezenlijking de bouw van een rusthuis voor 12 mannen. Dit op verzoek van en ter nagedachtenis van zijn vrouw, Margaretha De Ram.
Op 28 juli 1930 werd de vzw “Hospice Sainte Marguerite” opgericht, waarvan Victor De Bruyn de eerste voorzitter was. In 1964 werd de naam gewijzigd naar “Rusthuis Sinte-Margareta”.
Van bij het ontstaan in 1910 werden de zusters van het Heilig Hart van Maria uit Berlaar gevraagd om het beheer en de dagelijkse verzorging op zich te nemen.
In de jaren ’70-’80 veranderden de vereisten zo sterk dat het oude rusthuis niet meer voldeed aan de nieuwe verplichtingen en een nieuwbouw noodzakelijk was. Op 25 mei 1984 werd een nieuwe vzw opgericht, de vzw Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Margaretha, die de uitbouw van het nieuwe rusthuis zou behartigen.
In maart 1988 werd gestart met de bouw van een nieuw rust- en verzorgingstehuis met 60 wooneenheden, die op 15 januari 1991 in gebruik werden genomen. Enkele jaren later (in 1995 en 1998) werd een eenheid voor 17 dementerende ouderen en een residentie met 16 serviceflats gerealiseerd.
Op 1 januari 2006 trad het rust- en verzorgingstehuis Sint-Margaretha toe tot de overkoepelende vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar.
In mei 2009 breidde het zorgaanbod uit en werd het dagverzorgingscentrum “Het Convent” geopend. Op 1 maart 2011 werden 20 bijkomende woongelegenheden in gebruik genomen.
In 2018 wijzigde de naam van de overkoepelende vzw van “Rusthuizen” naar “Zorggroep Zusters van Berlaar“. Ondertussen opende in het nieuwste gedeelte van het WZC ook het Lokaal Dienstencentrum De Sprankel.

STRAATVIERINGEN
Een van de prioriteiten voor de pastoraal in onze parochies is het persoonlijke contact. Mensen voelen zich in een gemeenschap thuis als ze persoonlijk benaderd worden. De vraag is dan altijd: hoe kun je mensen persoonlijk benaderen in onze parochies? Hoe kan een pastoor zoveel mogelijk mensen in de parochie persoonlijk leren kennen om daardoor tijd te maken voor hun levensverhaal? Het blijft een moeilijke opdracht.
Een manier om hieraan tegemoet te komen is het organiseren van “Straatvieringen”.
Op zaterdag 16 en zondag 17 februari zijn er weer straatvieringen in Sint-Pieters-Rode, Holsbeek Sint-Maurus en Nieuwrode. In de rubriek ‘Vieringen’ wordt vermeld welke straten aan bod komen. De bewoners van die straten hebben hiervoor ook een uitnodiging in de bus gekregen.
Tijdens een straatviering bidden we op een bijzondere manier voor de levende en overleden bewoners van die straten, voor de families en dierbaren, voor alle persoonlijke intenties. Wie wil dat een overledene met name genoemd wordt, die kan dat (gratis) opgeven bij de contactpersonen van de parochies, in de sacristie voor of na een mis of bij Pastoor Penne, Rotselaarse baan 10 – 3220 Holsbeek.


FILMAVOND “DE APOSTEL”
De parochieploegen van Holsbeek Sint-Maurus en Kortrijk-Dutsel nodigen u graag uit voor een filmavond in de Bibliotheek van Holsbeek, Gravenstraat 26 op maandag 18 februari om 20.00 uur. Ze tonen dan de film “De Apostel”, “L’Apôtre”.

De film vertelt het verhaal van een jonge moslim in Frankrijk, Akim, die zich bekeert tot het christendom. Akim behoort tot een Franse moslimfamilie, waarvan de ouders jaren geleden uitgeweken zijn uit Algerije naar Frankrijk. De drie kinderen in het gezin – twee zonen en een dochter (Hafsa) - behoren tot de tweede generatie, die in Frankrijk geboren en getogen zijn.
Samen met zijn broer, Youssef, volgt Akim de opleiding tot imam. Door allerlei omstandigheden leert hij het christelijk geloof kennen, hij wordt erdoor geraakt en stilaan vervreemdt hij van de religie van zijn familie.
Deze film is de zesde film van Cheyenne-Marie Carron, een bekende Franse regisseur, scenarioschrijver en filmproducente. Aan de film ligt de persoonlijke levensgeschiedenis van de cineaste ten grondslag. Zijzelf is een bekeerlinge: zij liet zich dopen op Pasen 2014.

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Na de film is er nog gelegenheid tot gesprek.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

DOOPSEL
Op zondag 1 oktober doopte diaken Achilles Sente zijn achtste achterkleinkind Nina Van Bael. Zij is de schattige dochter van Simon Van Bael en Livia Alen en de kleine zus van Sofia. Zij wonen in de Langestraat. Peter en meter zijn Tim Van Bael en Sarah Ronse.
Op zondag 29 oktober werd in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt: Fee Paenhuys, dochter van Freek Paenhuys en Ilse Pauwels;zij wonen in het Kerkebos (Nieuwrode). Peter en meter zijn Wim Pauwels en Mathilde Abts.
Op zondag 12 augustus werd Wannes Merckx in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Wannes is de zoon van Jacob Merckx en Lies Delobel; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Neal Harding en Gerda Ghoos.
Op zondag 18 november werd Rosalie Cortoos in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Pedro Cortoos en Krista Abts uit de Dutselstraat in Kortrijk-Dutsel. Meters zijn Hilde Abts en Hilde Somers.
Op zaterdag 24 november werd June Tuyteleers in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Hans Tuyteleers en Veerle Vercammen uit de Langestraat. Meters zijn Chiara Van den Put en Gwenny Willems.
Gods Zegen voor dit gezin.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 26 mei hebben Raf Smets en Liesbeth Vermeiren in onze Sint-Pieterskerk elkaar in het kerkelijk huwelijk een ja-woord gegeven. Getuigen waren Kurt Smets en Hilde Vermeiren. Liesbeth en Raf wonen samen met hun dochtertjes Lien en Nele in de Schubbeekstraat.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPROEP TOT KANDIDATEN KERKRAAD
Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er één vacature is binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pieter te Sint-Pieters-Rode (gemeente Holsbeek).
Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:
1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint-Pieter betreft het de gemeente Holsbeek).
Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 22 februari 2019 ingediend zijn bij: Kerkfabriek Sint-Pieter, t.a.v. E.H. Pastoor Andy Penne, Rotselaarse baan 10 - 3220 Holsbeek.
De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.
Na 25 februari 2019 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van Sint-Pieters-Rode.
(EH Pastoor Andy Penne, door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Pieter te Sint-Pieters-Rode - gemeente Holsbeek)

BLOEMSCHIKKEN
Eerste KVLV - bloemschikavond van dit jaar op maandag 11 februari; vooraf inschrijven is nodig, bij Conny Deroost – 0479 38 39 44 of conny.deroost @skynet.be.


BOWLING
De voorlaatste bowlingavond van de Landelijke Gilde van dit seizoen heeft plaats op donderdag 14 februari.
Afspraak om 19.30 uur aan de kerk van Sint-Pieters-Rode voor gezamenlijk vertrek of rechtstreeks in de Anglo - bowling (Pleinstraat - Holsbeek), om 20.00 uur.
Nieuwe spelers nog steeds welkom, maar … om in aanmerking te komen voor het eindklassement moet je minstens drie keer meegespeeld hebben. En dat kan jammer genoeg meer, dit seizoen, want volgende maand is het de laatste avond.

ITALIAANSE FAVORIETEN
‘Italiaanse Favorieten’ is het thema van een kookavond van KVLV, op woensdag 13 februari om 19.00 uur in het Kloosterhof.
Inlichtingen bij Conny Deroost – 0479 38 39 44 of conny.deroost @skynet.be.

STOKVISLOTING
De traditionele stokvisloting van de Landelijke Gilde heeft plaats op zaterdag 16 februari om 20.00 uur in het Kloosterhof. Naast 10 reeksen met telkens minstens een stokvis, een haantje en 1 kg pensen als prijs, is er ook weer de 11e superronde met een honderdtal prijzen. Voor deelname aan de 10 ronden betaal je 10,00 EUR; voor een extra kaart voor de 11e ronde doe je daar nog eens 1,00 EUR bij.
Iedereen van harte welkom!

OKRA 55+ - Trefpunt Sint-Pieters-Rode :
Op dinsdag 19 februari: maandelijkse ledenvergadering om 12.30 uur in het Kloosterhof. Eerst is er een warme maaltijd, nadien tijd om te ontspannen.
Inlichtingen: Marleen Van Bael - tel: 016 622 921 of 0495 854 097 of bij een van de bestuursleden.

Op woensdag 20 februari fietst OKRA Sint-Pieters-Rode ongeveer 40-45km. Het tempo wordt aangepast aan de deelnemers. Vertrek om 13:00 uur stipt aan de kerk van Sint-Pieters-Rode. Een drankstop is voorzien. Bij regen wordt de tocht afgelast.
Inlichtingen: Gilbert Janssens - tel: 0497 389 813

Op dinsdag 12 maart is er de shownamiddag van OKRA in de stadsfeestzaal van Aarschot met Lisa Del Bo, Davy Gilles, Paul Severs, Bandit, Koen Bossuyt en Filip D’Haese. Deuren open vanaf 13:00 uur. Nadien zijn er broodjes en koffie.
Inschrijven voor 20 februari. Kostprijs : 22€ leden van OKRA, 27€ niet-leden.

Op vrijdag 15 maart: bezoek aan het witloofbedrijf ‘Bruyninckx chiconnettes’ in Messelbroek. Afspraak ter plaatse (Schuttersveldstraat 7) om 13.30 uur. Ontvangst met een speciaal drankje, een bedrijfsfilm, een wandeling door het bedrijf met gids en proevertjes. Het bezoek duurt ongeveer 2 uur.
Inschrijven voor 28 februari. Kostprijs: 10 € voor OKRA-leden, 12 € niet-leden.

DRUMS ALIVE
Volgende KVLV - sessies op de woensdagen 20 en 27 februari om 20.30 uur in het Kloosterhof. De volgende data zijn: 20 en 27 maart.
Info bij Conny Deroost – 0479 38 39 44 of conny.deroost @skynet.be.